ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอารอบ จินดารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญจนา ดันงุ่น

นางอังสนา ฤทธิ์หมุน

กูอาหมาด กูหลง
พนักงานราชการ