ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญจนา ดันงุ่น

นางอังสนา ฤทธิ์หมุน

กูอาหมาด กูหลง
พนักงานราชการ

นางหัทยา แซมะแซ
ครูชำนาญการ