ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมิตร รักษะโบ๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปฐมาวดี เครือแก้ว
ครู คศ.1

นางบีบีสัยมา โต๊ะยิ
ครู คศ.3

นางสุภาภรณ์ เกื้อเส้ง
ครู คศ.2

นางจันทิรา ปากบารา
ครู คศ.2

นางมิหน๊ะ โอมณี
ครู คศ.2

นางศิริพร ไสยฉิม
ครู คศ.2