ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมิตร รักษะโบ๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปฐมาวดี เครือแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางบีบีสัยมา โต๊ะยิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุภาภรณ์ เกื้อเส้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางจันทิรา ปากบารา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางมิหน๊ะ โอมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิริพร ไสยฉิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2