ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปฐมาวดี เครือแก้ว
ครู คศ.1

นางสุภาภรณ์ เกื้อเส้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางมิหน๊ะ โอมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิริพร ไสยฉิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชารีนา รอเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางสกุณา นองมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเจนจิรา เอี้ยวซิโป
ครูชำนาญการ

นางทัศนีย์ บุญเสน
ครูชำนาญการ

นางระวีวรรณ สงเกื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจงจินต์ หะยี
ครูชำนาญการ