ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้นเรียน

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

2

21

16

37

อนุบาลปีที่ 2

2

20

40

60

รวม

4

41

56

97

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3

40

44

84

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3

33

44

77

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3

55

34

89

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3

48

49

97

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2

38

35

73

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3

49

47

96

รวมประถม

17

263

253

516

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1

12

12

24

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1

28

6

34

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1

23

17

40

รวม

3

63

35

98

รวมทั้งสิ้น

24

367

344

711

 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2554)