ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฐปนรรจ เกื้องเส้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจรัสพงค์ คงช่วย