ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทนา ชำนาญเวช
ครู คศ.2

นางมารีวัล สันหมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเกศณี แอแป
ครู คศ.2

นางอรุณี มณีโส๊ะ
ครูชำนาญการ

นางสุกันยา หมีนหวัง
ครู คศ.2