ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพนารัตน์ มิ่งมาก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทนา ชำนาญเวช
ครู คศ.2

นางมารีวัล สันหมาน
ครู คศ.2

นางเกศณี แอแป
ครู คศ.2

นางสาวฮาบีบ๊ะ อาหมาน