ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายปริญญา ดำเต๊ะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางฝาริดะ หมื่นชล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา