ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสายสุดา แสงขาว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ