ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / หลักประกันคุณภาพนักเรียน
วิสัยทัศน์ (Vision)


           

โรงเรียนอนุบาลละงู  เป็นสถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากลและทันสมัย  สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น  ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกฝ่าย  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ของชาติ  มีความเป็นเลิศทางวิชาการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 

 

หลักประกันคุณภาพนักเรียน

       1.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา

                2.ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                3.มีความรู้อันเป็นสากล

                4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา

                5.มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

                6.รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย

                7.มีจิตสาธารณะ

                8.เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                9.ซื่อสัตย์  กตัญญูรักท้องถิ่น

                10.มีจิตสำนึกในการรักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                11.มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย