ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางมารีวัล สันหมาน
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมัสริน หลงจิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางศิริพร ไสยฉิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1