ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจันทนา สุธาพาณิชย์
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกัลยรัตน์ ขวัญทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางศิริพร ไสยฉิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1