ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจันทิรา ปากบารา
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุภาภรณ์ เกื้อเส้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางมีหน๊ะ โอมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0