ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวซารีนา กุลโรจสิริ
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเพ็ญพิไล พรหมมี
ครู อนุบาล 1/1

นางสาวสุดา ซะยานัย
ครู อนุบาล 1/2