ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวซารีนา กุลโรจสิริ
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเพ็ญพิไล พรหมมี
ครู อนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวดวงเดือน เจ๊ะสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจตจิรา จิ้วจวบ
ครูผู้ช่วย