ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางมารีวัล สันหมาน
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางเจนจิรา เอี้ยวซิโป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอังคณา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1