ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางมารีวัล สันหมาน
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางเจนจิรา เอี้ยวซิโป
ครู คศ.1

นางสาวอังคณา