ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายกูอาหมาด กูหลง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2