ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายมิตร รักษะโบ๊ะ
ครู คศ.2