ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์ /กลยุทธ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์

พันธกิจ

  1.   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยศึกษาอย่างทั่วถึง

  2.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำจริยธรรมและความเป็นไทย

3.  พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและก้าวทันเทคโนโลยี

4.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5.  จัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล

6.  ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา

7.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

1.         ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมตรงตามศักยภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.         ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีความเป็นไทย

3.         ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีและทักษะพื้นฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.         ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

5.         ผู้เรียนมีการปฏิบัติและดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1.       พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

2.       ลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.       ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

4.       พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนทั้งระบบ 

5.       พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

6.       พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลำบาก

7.       เร่งรัด พัฒนาการจัดการศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน