ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางจันทนา ชำนาญเวช
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปฐมาวดี เครือแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสุภา ชยโสภัฏฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0