ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางจันทนา ชำนาญเวช
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปฐมาวดี เครือแก้ว
ครู คศ.1

นางสุภา ชยโสภัฏฐ์
ครู คศ.2