ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุกันยา หมีนหวัง
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางหัสยา แซมะแซ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวนิภา แอหลัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0