ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุกันยา หมีนหวัง
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางจงจินต์ หะยี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนิภา แอหลัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5