ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฮาโหรน สะหยัง
ครูผู้ช่วย

นายอับดลมานาฟ ปิไสย
ครู