ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางทัศนีย์ บุญเสน
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสิริพร แก้วอรุณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางตีกะ ดำกระบี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4