ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางบีบีสัยมา โต๊ะยิ
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอารอบ จินดารัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางตีกะ ดำกระบี่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0