ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภา ชยโสภัฎฐ์
ครู คศ.2

นางภูติรัชน์ บูสู
ครู คศ.2

นางสาวกัลยรัตน์ ขวัญทอง
ครู คศ.2

นางจันทิพย์ คลังข้อง
ครู

นางสาวสาวิตรี สุวรรณชาตรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัสริน หลงจิ
ครูผู้ช่วย