ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสอฝีย๊ะ มู่เก็ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภา ชยโสภัฎฐ์
ครู คศ.2

นางภูติรัชน์ บูสู
ครู คศ.2

นางสาวกัลยรัตน์ ขวัญทอง
ครู คศ.2

นางสาวจันทนา สุธาพาณิชย์
ครู คศ.2