ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : กูอาหมาด กูหลง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลาเขต 2 วิทยากรอิสลามศึกษา
2551 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลาเขต 2 พนักงานราชการ
2554 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูล พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 OBEC AWARDS เหรีญทองระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม