ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศูนย์เครือข่ายละงู ๑
ศูนย์เครือข่ายละงู ๑

โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายละงู 1

1

อนุบาลละงู

2

บ้านท่าแลหลา

3

บ้านวังสายทอง

4

บ้านบุโบย

5

บ้านดาหลำ

6

บ้านนางแก้ว

7

บ้านตูแตหรำ

8

บ้านไสใหญ่

9

บ้านนาข่า

10

บ้านบ่อหิน

11

บ้านหาญ

12

บ้านหัวควน

13

บ้านอุไร

14

บ้านสนกลาง

15

บ้านโกตา

16

บ้านหนองหอยโข่ง

17

บ้านปากปิง

18

บ้านควนฟ้าแลบ

19

บ้านตันหยงละไน้

20

บ้านกาแบง

21