ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์
ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลละงู

1.             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

2.             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ,องค์การบริหารส่วนตำบลละงู

3.             มูลนิธิยุวมุสลิมโลกแห่งประเทศไทย

4.             กรมอาเซียน ยุวทูตความดีกับอาเซียน

5.             ชมรมพุทธศาสตร์สากล

6.             กรมจัดหางาน

7.             เทศบาลตำบลกำแพง

8.             สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดสตูล

9.             มูลนิธิ  รินน้ำใจ (การศึกษา กีฬา และสังคมสงเคราะห์สตูล)

10.      ประมงอำเภอละงู

11.      เกษตรอำเภอละงู

12.      มูลนิธิยุวพัฒน์

13.      โรงพยาบาลละงู

14.      สถานีตำรวจภูธรอำเภอละงู

15.      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สตูล

16.      ศูนย์บัณฑิตแนะแนว

17.      โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นแรกของจังหวัดสตูลและรุ่นที่ 2

18.      วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

19.      ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล

20.      ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธา

21.      มูลนิธิยุวมุสลิมโลกแห่งประเทศ

22.      เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

23.      เครือข่ายแม่ค้าในโรงเรียน

24.      เครือข่ายผู้ปกครอง

25.      เครือข่ายบริษัทห้างร้านในอำเภอละงู

26.      สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

27.      บริษัทโตโยต้ามอเตอร์แห่งประเทศไทย

28.      สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

29.      สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล