ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลชัย สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล จิรศิริมาศ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร : 087-394-5464
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท ชาพิมล
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล พงศ์รัตนศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0872911262
ชื่อ-นามสกุล : นายบูสามะ มานะกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรอเต็น หยีราเหม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปรีดา ตรัสศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอัปสร สุติก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกพจน์ หรันหลัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายซำซุดดีน เล่งเจ๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กร
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัย หวันตาหลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้นำศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกิตติคุณาทร เจ้าคณะอำเภอละงู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้นำศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ บูสู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา ดำเต๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0872951643