ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมนิตย์ แช่มช้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ