ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมนิตย์ แช่มช้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกูอาหมาด กูหลง
พนักงานราชการ