ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการงาน(คอมพิวเคอร์)

นางมนิตย์ แช่มช้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริพร ไสยฉิม
ครูผู้ช่วย