ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นายมิตร รักษะโบ๊ะ

นายมนัส สุขปักษา

นายกูอาหมาด กูหลง

นางอังสนา ฤทธิ์หมุน

นางสาวกาญจนา ดันงุ่น

นางมนิตย์ แช่มช้อย
ครู คศ.2

นายอารุณ กองบก

นายฐปนรรจ เกื้องเส้ง
ครู คศ.3

นายจรัสพงค์ คงช่วย

นางสาวกัลยรัตน์ ขวัญทอง

นางเกศิณี แอแป
ครู คศ.2

นางภูติรัชน์ บูสู

นายธเนศ เรืองสกุล

นางสาวนิภา แอหลัง
ครู คศ.1