ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการเด่น
โครงการรักษ์ความเป็นไทย

      จากสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดสังคมวัฒนธรรมสมัยใหม่ ละเลยวัฒนธรรมดั้งเดิมส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่ม

เยาวชนซึ่งได้ละเลยวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของคนไทย ค่านิยมการดำเนินชีวิต เครื่องแต่งกาย

กิริยามารยาท ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาไทย ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องปลูกฝังให้เยาวชนในวัยเรียน ได้ตระหนัก  เห็นคุณค่า สืบทอดและรักษาเอกลักษณ์ไทยเอาไว้จึงได้จัดทำโครงการ            รักษ์ความเป็นไทย ’’  ขึ้น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2555,15:41   อ่าน 4433 ครั้ง