ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการเด่น
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  คือเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  มีสมรรถนะสำคัญ  5  ประการ  อันได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ซึ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยเทคนิควิธีการหลากหลาย  มีการนำสื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม  สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตมากขึ้น  โดยที่ผู้สอนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์การดำเนินการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้องชัดเจนตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลละงูจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2555,15:41   อ่าน 10681 ครั้ง