ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
ด้านโรงเรียน

1.             โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 2

2.             เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบประจำอำเภอละงู

3.             เป็นโรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

4.             โรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่อันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

5.             เป็นโรงเรียนแกนนำ ระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ

6.             เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทอง

7.             ได้รับรางวัลระดับดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

8.             ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง (เพื่อนพาทำ) แก่โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจาก

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)

9.             โรงเรียนรางวัลชนะเลิศ โครงการคุณธรรมดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2550   3 โครงการ และ ปี

2551    1  โครงการ  (รวมน้ำมันสร้างธารน้ำใสและถวายในหลวง

10.      โรงเรียนดีเด่นในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ที่ 1  จังหวัดสตูล (ระดับประถมศึกษา)  2 ปีซ้อน และรองชนะเลิศที่ 2  ระดับภาคใต้

11.      โรงเรียนรางวัลชนะเลิศการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้าราชการบำนาญสตูล ปี 2551

12.      โรงเรียนได้เกณฑ์มาตรฐานจากการประเมินบุคคลภายนอกรอบสอง การศึกษาพื้นฐาน ป.1-ม.3

ปฐมวัย ระดับดีมาก

13.      โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานระดับดีเยี่ยม (Gold  School)  ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ปี 2551

14.      โรงเรียนในโครงการศูนย์เครือข่ายวัฒนธรรมสตูล

15.      โรงเรียนในโครงการศูนย์เครือข่าย กรมจัดหางานสตูล

16.      โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดสตูลปี 2552

17.      โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีมากและมีกิจกรรมดีเด่น (Best  Practice)  คุณธรรมนำชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

18.      รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษา  ตามโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล จ.สตูล ปีการศึกษา 2552

19.      โรงเรียนส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ และสืบสานความเป็นไทย (กลองยาว

ดุริยางค์ ดนตรีสากล  แดนเซอร์)

20.      โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่อันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ปี  2551

21.      โรงเรียนได้รับคัดเลือกห้องสมุดดีเด่นขนาดใหญ่ ปี 2551

22.      โรงเรียนต้นแบบระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมที่เป็นเลิศ

23.      โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

24.      โรงเรียนส่งเสริมการออกกำลังกายโดยร่วมมือกับชมรมไทเก็ก ชมรมแอโรบิคของอำเภอละงูและเทศบาลตำบลกำแพง ตามโครงการ “สายใยสองวัย”  ร่วมกันออกกำลังกายทุกภาคเรียน

25.      โรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับบริษัทโตโยต้า และเทศบาลตำบลกำแพง  ได้รับโล่พระราชทานจาก  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ปี พ.ศ.2553

26.      โรงเรียนในโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีระดับประเทศ

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2555,00:00   อ่าน 2603 ครั้ง