ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
ด้านครู

1.             ผู้บริหารดีเด่นระดับจังหวัดปีการศึกษา 2553  (นายปริญญา  ดำเต๊ะ)

2.             ครูและบุคลากรดีเด่นระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2553 จำนวน 2  คน  (นางมิหน๊ะ  โอมณี  นายธเนศ  เรืองสกุล)

3.             ผู้บริหารที่มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม ดีเด่น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  (นายปริญญา  ดำเต๊ะ)

4.      ครูผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  (นางศิริพร  ไสยฉิม)

5.      ครูผู้สอนที่มีกระบวนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เรียนร่วม ระดับดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  (นางศิริพร  ไสยฉิม)

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2555,14:02   อ่าน 2098 ครั้ง