ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.6
ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้รายงาน     นางตีก๊ะ   ดำกระบี่
หน่วยงาน        โรงเรียนอนุบาลละงู   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีการศึกษา       2559
 
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามเกณฑ์ 80/80           2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง   สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6     3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนอนุบาลละงู   กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
ได้นักเรียน  1  ห้องเรียน  จำนวน  37  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย   
1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 7  ชุด    2)  แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง
สารในชีวิตประจำวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  9  แผน  เวลา  20  ชั่วโมง    3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 
40  ข้อ   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ลักษณะแบบสอบถาม  
ประเมินค่า  5 ระดับ  จำนวน 10 ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ()  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบแบบที (t- test) 
 
ผลการศึกษาพบว่า 
            1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ ( E1/ E2)  เท่ากับ 80.58/81.01            ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80
            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภายหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          เรื่อง  สารในชีวิตประจำวัน   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05
            3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.12  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.78
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560,10:58   อ่าน 312 ครั้ง