ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการรายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555

ชื่อเรื่อง                  รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา    

                                โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555

ผู้รายงาน              นางยาวิระ  หลังปูเต๊ะ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละงู 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่รายงาน           ปีการศึกษา 2555

 

บทสรุป

 

                รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า  ประเมินด้านกระบวนการ  และประเมินผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล  ทรัพยากรด้านการเงิน  ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์  และทรัพยากรด้านการจัดการ  คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  และงานบริหารทั่วไป  คุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555  ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  มาใช้ในการประเมิน  โดยมีวิธีการประเมินสองลักษณะคือ  การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความเหมาะสม  และแบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง

                กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย  ประชากรครู จำนวน  38  คน  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  รวมทั้งสิ้น 337  คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน  330  คน  และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5  ระดับ จำนวน 5  ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.83-0.90 แบบบันทึกคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา รวม 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

ผลการประเมินพบว่า

1.                                     ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.74,S.D.=.21) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของครู (m=4.55, s=.33) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.                                     ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลละงู  ปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของครู ด้านปัจจัยนำเข้า  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (m=4.58, s=.22)  เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัดพบว่า ประเด็นการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (m=4.75, s=.32)  รองลงมาคือ ประเด็นวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (m=4.71, s=.34) และประเด็นหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด(m=4.38, s=.44)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.                                     ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครอง ด้านกระบวนการ โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (=4.61,S.D.=.10) รองลงมาคือผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=4.57,S.D.=.23) และครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (m=4.49, s=.26)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.                                     ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 ในด้านผลผลิต ได้แก่

4.1       ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

            4.1.1 ด้านบุคคล  โรงเรียนอนุบาลละงูได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคือ ครู ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงบุคคลฝ่ายต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลละงูอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุน จำนวน 35 รายการ คิดเป็นมูลค่า  432,000 บาท ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.1.2                                  ด้านการเงิน โรงเรียนอนุบาลละงูได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านการเงินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2555 ได้รับการสนับสนุน จำนวน 23 รายการ คิดเป็นมูลค่า  264,772 บาท ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน

         4.1.3  ด้านวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลละงูได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2555 ได้รับการสนับสนุน จำนวน 17 รายการ คิดเป็นมูลค่า  173,000 บาท ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

        4.1.4   ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลละงูสามารถบริหารจัดการโดยการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ครอบคลุมทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2         ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานบริหารทั่วไป ตามความคิดเห็นของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า  ผู้ปกครองเห็นว่าการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (=4.77,S.D.=.18.) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=4.75,S.D.=.16) และครูเห็นว่าการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (m=4.72, s=.20) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3         ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 พบว่า ทุกมาตรฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ดีมาก และดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4         ผลการประเมินความพึงพอใจของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (=4.72,S.D.=.24) รองลงมาคือ ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (m=4.57,s=.29และ=4.57,S.D.=.35)  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (=4.56,S.D.=.19) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

1.              ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1.1      โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามความเหมาะสม

1.2      ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

1.3      ควรนำผลการประเมินโครงการ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

2.              ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินและวิจัยครั้งต่อไป

2.1      ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP  Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน

2.2      ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป

2.3      ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก อันจะเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป