ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

โรงเรียนอนุบาลละงู
12 มี.ค. 55 ถึง 14 มี.ค. 55 สอบปลายภาคเรียน

โรงเรียนอนุบาลละงู/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
27 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นป.๖ สอบวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ชั้นม.๓ สอบวันที่ ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
โรงเรียนอนุบาลละงู / ชุดนักเรียน
22 ก.พ. 55 ถึง 24 ก.พ. 55 ค่าย O-Net
นักเรียนชั้นป.6 และชั้น ม. 3 เข้าค่าย O-Net พร้อมกัน
โรงเรียนอนุบาลละงู /ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลละงู
21 ก.พ. 55 ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2554

ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
15 ก.พ. 55 ถึง 17 ก.พ. 55 เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2554
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ณ โรงเรียนอนุบาลละงู
โรงเรียนอนุบาลละงู/ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลละงู